· Έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο
· Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2017
· Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
· Ανάλυση εσόδων/εξόδων για το έτος 2017
· Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης