ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΕ 2016/679

Ίσως έχετε ακούσει για το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (“ΓΚΠΔ “) γνωστός και ως GDPR, ο οποίος μπήκε στις ζωές μας από την 25η Μαΐου 2018.

Ο κανονισμός αυτός αναφέρεται ως “Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ο ΓΚΠΔ αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ, οι διατάξεις της οποίας μεταφέρθηκαν στο Νόμο 138(Ι)/2001 που πλέον καταργείται και εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη με την εναρμόνιση τους στην νομοθεσία των κρατών μελών.

Για σκοπούς εναρμόνισης έτσι ώστε ο Όμιλος μας να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του νέου νόμου και για να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες του Ομίλου μας, σας ενημερώνουμε ότι ως Λαογραφικός και Αθλητικός Όμιλος Ζωδιατών διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα που συναινέσατε με την αίτηση σας είτε για ένταξη ως μέλος του Ομίλου μας είτε για εγγραφή ως συνδρομητές στην εφημερίδα μας “Ζωδιάτικα Νέα” και περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεδομένα σας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή  για σκοπούς αποστολής της εφημερίδας, επικοινωνίας, αλληλογραφίας και ενημέρωσης εκδηλώσεων και τα οποία δεν προτιθέμεθα να χρησιμοποιήσουμε για άλλο σκοπό ή έχουμε αποστείλει σε τρίτα μέρη που να σας ταυτοποιούν ως άτομα.

Γι’ αυτό θα θέλαμε και τη δική σας συναίνεση ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε σε επικοινωνία και να κρατήσουμε τη σχέση ζωντανή.

Ένα επιθυμείτε να σας συνεχίσουμε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ως έχει και να επικοινωνούμε μαζί σας δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα.

Ένα επιθυμείτε να σας συνεχίσουμε ενημερώσουμε ή να διαγραφούν συγκεκριμένα στοιχεία σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην πιο

Λαογραφικός και Αθλητικός Όμιλος Ζωδιατών

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αγίου Ανδρέα 19,1040 Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, Κύπρος

Τ.Θ. 29185, 1622 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +357 99993592, +357 99671310

Email: secretary@omiloszodeiaton.org, zodhia@gmail.com